Mykorrhiza (Still here) – Film installation

//English below//

Mykorrhiza (still here) 
– dansfilmsinstallation

Välkomna till en ny dansfilmsinstallation på Vulkano i Göteborg!
https://www.facebook.com/events/566252644626403

Mykorrhiza (still here) är ett nytt verk för video som undersöker människors upplevda relationer innanför och utanför huden. I Mykorrhiza (still here) praktiserar dansarna samhörighet. Dessa praktiker har influerats av upplevelsebaserad anatomi, kartläggningar inom kinesisk medicin samt upplevelsebaserade kopplingar till rundade stenar, kantade klippor, uttorkade saltpölar, enbuskar, torkad mossa och horisonter. På grund av tidens gång skapades Mykorrhiza (still here) ur en stor sorg över ett älskat livs bortgång och ett jags dragningskraft mot att upplösas in i något annat. 

Mykorrhiza (still here) formades ursprungligen ur live-verket Mykorrhiza som är en koreografisk installation med dans, ljud och samtal där besökare kommer och går som i en konstutställning. Den koreografiska installationen Mykorrhiza visades på konsthallen vid Bohusläns museum och på Konsthallen Lokstallet men fick ställas in tre gånger i Göteborg under coronapandemin och filmades därför på Tjurpannans Naturreservat, Tanums kommun. Tiden gick och Mykorrhiza (still here) kan nu äntligen delas som ett helt ny filminstallation på Vulkano i Södra änggården.

I rummet finns flertalet madrasser, filtar, kuddar och täcken som du kan landa på. Filminstallationen börjar med en meditativ ljudresa där du får tid att lyssna innanför och utanför huden. Det är kallt i Vulkano i november, kom i varma kläder och låna våra täcken och filtar. Vi bjuder på örtte.

Komplexet mellan en svamps hyfer/mycel (svamptrådar) och en växts rötter när dessa lever i symbios med varandra kalla mykorrhiza. Genom att fina underjordiska svamptrådar tränger in i rötterna, hjälper svampen växten att ta upp vatten och närsalter, samtidigt som den får organiska föreningar från växten.

Koreografi/curatering av Ina Dokmo. Performers/dansare är Jonny Berg, Majula Drammeh, Alice MacKenzie, Ina Dokmo. Kostym av Alexandra Wingate. Foto/film av David Relan. Redigering Ina Dokmo, David Relan. Produktion Ina Dokmo
Verket har fri entré och besökaren kan komma och gå under utställningens öppettider. 

Öppettider 11, 12, 13, 14 november 2021
11/11 Tors 14-19 (sista insläpp kring 18)
12/11 Fre 14-19 (sista insläpp kring 18)
13/11 Lö 15-20 (sista insläpp kring 19)
14/11 Sö 15-20 (sista insläpp kring 19)

Adress:
VULKANO Södra änggården
Fältspatsgatan 6
421 30 Västra Frölunda

Med stöd av Göteborg Stad, Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kultur Härryda, Danscentrum Väst, Region Norrbotten. I samarbete med Vulkano, Konsthallen Lokstallet, Uddevalla kommun, Bohusläns museum, Bjällansås Studio, Medborgarskolan Göteborg, Vitlycke Centre for Performing Arts, Studiefrämjandet Norra Älvsborg, NBV.

www.inadokmo.se
https://www.sodraanggarden.se/vulkano/

// In English //
 
Mykorrhiza (still here)
Dance Film Installation

Welcome to a new dance film installation at Vulkano in Gothenburg!
https://www.facebook.com/events/566252644626403

Mykorrhiza (still here) is a new work for video that researches human beings´ relations inside and outside of the skin. In Mykorrhiza (still here) the dancers explore experiences of belonging. These practices have been influenced by experiential anatomy, mappings within Chinese medicine as well as experiential connections to rounded stones, sharp-edged cliffs, dried out salt puddles, juniper bushes, dried moss and horizons. Because of the passing of time and by the course of life, Mykorrhiza (still here) was created from a deep sorrow at the passing of a loved one, and the desire to lose one’s edges and be dissolved into something else.  

Mykorrhiza (still here) grew out of the living-exhibition Mykorrhiza,a choreographic installation of dance, sound and conversations where visitors are free to come and go as in an art exhibition. The live version of  Mykorrhiza was shown at the art gallery in Bohusläns museum and in Konsthallen Lokstallet but was cancelled three times in Gothenburg during the corona pandemic. Instead the work became a film shot on location  at Tjurpannans Naturreservat, Tanums kommun.. Mykorrhiza (still here) can now finally be shared as an entirely new film installation at Vulkano in Södra Änggården.

In the room you will find mattresses, blankets, cushions and duvets that you can land on. The film installation begins with a meditative sound journey where you are invited to take time to listen both inside and outside of your skin. It is cold in Vulkano in November, dress warmly and wrap up in our duvets and blankets. There will also be herbal tea on offer. 

The complex relationship between the hyphae / mycelia (fungal filaments) and the roots of a plant when they live in symbiosis with each other is called mycorrhiza. Through fine underground fungal threads penetrating the roots, the fungus helps the plant absorb water and nutrients, while at the same time obtaining organic compounds from the plant.

Choreography by Ina Dokmo. Performers/dancers are Jonny Berg, Majula Drammeh, Alice MacKenzie, Alexandra Wingate, Ina Dokmo. Costume by Alexandra Wingate. Photo/film by David Relan. Editing by Ina Dokmo, David Relan. Production by Ina Dokmo www.inadokmo.se
The work has no entrance fee and the visitor can come and go during the exhibitions opening hours.


Open 11, 12, 13, 14 November 2021
11/11 Thurs 14-19 (last intake around 18)
12/11 Fri 14-19 (last intake around 18)
13/11 Sat 15-20 (last intake around 19)
14/11 Sun 15-20 (last intake around 19)

Adress:
VULKANO Södra änggården
Fältspatsgatan 6
421 30 Västra Frölunda

With support from The Artists Grants Found, Gothenburg City, Culture Härryda, Danscentrum Väst, Region Norrbotten. In collaboration with Vulkano, Konsthallen Lokstallet, Bohusläns Museum, Uddevalla municipality, Bjällansås Studio, Medborgarskolan Gothenburg, Studiefrämjandet Norra Älvsborg, NBV.